Kurumsal Kimlik & Markalama

‘’Merak, büyük bir hikayedir.’’

Kurumsal kimlik, bir kurumun kendini hedef kitlesine doğru bir şekilde göstermek için, kurum içinde ve dışında belirlediği unsurların bütünüdür. Söz konusu unsurlar; çalışan davranışları, kurumun iletişim biçimleri, kurum felsefesi ve kurumun görsel hafızasından oluşur. Kurum kimliğinin çalışanlar, hedef gruplar ve kamu üzerindeki etkisinin neticesinde oluşan imaj, söz konusu kurumsal organizasyonun bir parçası olarak; prestij, algı yönetimi, rakiplere göre konumlandırılması, pazar payındaki rolleri kapsar. Kurumu; faaliyette bulunduğu alanlarda diğer kurumlardan ayıracak, öncülük edecek, farklılığını ve rekabet gücünü vurgulayacak bir kimlik çalışması geleceği içine alarak kurumun vizyonunu yansıtan bir yatırımdır.